office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Ате Пласт ООД приключи изпълнението на проект по Оперативна Програма „Развитие на човешки ресурси” (2013-10-04)

Ате Пласт ООД приключи изпълнението на проект по Оперативна Програма „Развитие на човешки ресурси” , Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.16 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”.

На 04.10.2013г. приключи изпълнението на проект съгласно подписан Договор ESF–2116-09-12001 „Повишаване и усъвършенстване на професионалните компетенции на служителите на Ате Пласт ООД” .

По проекта бяха предвидени обучения за повишаване на ключовите компетентности по Английски език, Немски език, Дигитална компетентност и Обучение за обучители.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта доведе до подобряване пригодността, адаптивността и уменията на служителите. 94,44% от лицата включени в обученията положиха успешно изпит, за което получиха серификат по съответната ключова компетентност.

Обучаваните лица повишиха своите професионални компетенции и професионална пригодност. Бяха формирани повишена мотивация за производствена дейност и продължаване на професионалната квалификация, както и положителни нагласи за учене през целият живот в съответствие с приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” .

Дата на публикуване: