office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Лаборатория и качество

Нашите продукти се проверяват и тестват регулярно във външни акредитирани лаборатории, за да осигурим нужната документация за контакт с храни, според изискванията на действащото законодателство.

За осигуряване на постоянно качество и подобряване на нашите продукти Ате Пласт ООД има вътрешно фирмена лаборатория, в която контролираме основните показатели на произвежданите фолиа и опаковки. Изборът на правилните суровини и материали от доказани доставчици и използването на модерно оборудване гарантират постигането на постоянно качество и покриване на високите изисквания на нашите клиенти.

Нашата политика по качество и околна среда е насочена към осигуряване предлагането на продукти в съотвествие с изискванията и очакванията на заинтересованите страни, и предотвратяването или ограничаването на негативното въздействие върху околната среда при производството на фолиа и опаковки, като стриктно се спазват действащите законови и нормативни изисквания в България и Европейския Съюз.

"Ате Пласт" ООД е разработила, въвела и поддържа функционираща интегрирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, включваща и принципите на система за опазване на околната среда, съгласно изискванията БДС EN ISO 14001:2015, като част от нея е и Глобалния стандарт за опаковки и опаковачни материали за контакт с храни BRC Packaging.