office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Общи условия

Въведение

Този уебсайт се притежава и управлява от "Ате Пласт" ООД  и се предоставя на Ваше разположение с информационна цел. . Тук ще намерите информация за нашата политика и регулации по отношение на секцията условия за използване. При осъществяване на достъп до него или при използването му, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с тези Условия за използване, Вие не трябва да използвате този сайт.

Използване на сайта от Ваша страна

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предвиден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти от, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от Сайта. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, да изтегляте (прехвърляте и записвате информация от сайта), както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба при условие, че не модифицирате и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени авторски права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба на материали на Сайта, включително, но без ограничения до модифициране, репродуциране, разпространение, преиздаване, визуализиране или излъчване на съдържанието на този Сайт, без нашето предварително писмено разрешение, е забранена. 

Всички материали, които Вие изтегляте, включително, но не само софтуер, файлове, графики, данни или всякакво друго съдържание, се притежават от нас или от страни, които са притежатели на наши лицензи. Когато вие изтегляте тези материали, те ви се предоставят от нас съгласно лиценз, който е отменяем. Ние запазваме пълни и цялостни права на собственост върху софтуера, както и всички асоциирани права върху интелектуалната собственост. Вие нямате право да ре-дистрибутирате или продавате материали, нито да извършвате реверсивен инженеринг, да ги разделяте на съставни части или да ги преобразувате в каквато и да е друга форма. Вие нямате право да създавате хиперлинкове към никакъв друг уебсайт.

Търговски марки

Всички търговски марки и търговски наименования, показани в този уебсайт, са собственост на „Ате Пласт“ ООД или са собственост на съответните техни притежатели, които са ни предоставили правото и лиценза за използването им. Разрешението за ползване на този уебсайт не следва да се тълкува като разрешение за използване на който и да било обект на интелектуална собственост, собственост на „Ате Пласт“ ООд или са собственост на съответните техни притежатели.

В случай на използване, копиране или модифициране на тези Марки без нашето предварително писмено съгласие, ние ще предприемаме съответните действия.

Предоставяни от Вас материали

Вие се съгласявате, че носите отговорността за всички материали, подадени от Вас към Сайта, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Вие нямате право да качвате/поставяте на Сайта, да разпространявате или да публикувате по друг начин посредством Сайта, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, дискредитиращо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде оскърбително, незаконно или предизвикващо възражения по друг начин или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или по някакъв начин да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон или което би могло да засегне нашия корпоративен имидж. Вие не можете да поставяте на Сайта материали с комерсиално съдържание. 

Отговорност

"Ате Пласт" ООД не предоставя гаранции по отношение на точността или пълнотата на съдържанието на Сайта. Този сайт, материалите, информацията, услугите и продуктите в него, включително, но не само, текстът, графиките и линковете са представени ”такива, каквито са”, без никакви гаранции от каквото и да е естество, директно изразени или подразбиращи се. До максималната степен, разрешена съгласно приложимите закони, ние отхвърляме поемането на отговорност по отношение на всички гаранции, пряко изразени или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемостта и пригодността за определени цели, ненарушаването на права, липсата на компютърни вируси и гаранции, произтичащи в процеса на търгуване или изпълнение. Ние не твърдим и не гарантираме, че функциите, включени в сайта ще бъдат непрекъсваеми или без наличие на грешки, че дефектите ще бъдат коригирани, или, че в сайта или в сървъра, чрез който сайтът се предоставя, няма наличие на вируси или други вредни елементи. Ние не предоставяме никакви гаранции или уверения за използването на материалите в този сайт, по отношение на тяхната пълнота, точност, коректност, адекватност, полезност, своевременност, надеждност, нито по отношение на каквото и да е друго. В допълнение на гореизложеното, до разрешената от закона степен вие (а не ние) поемате пълните разходи за всички необходими дейности, свързани със сервиз, ремонт или корекции.

Ограничение на отговорността

До степента, разрешена съгласно приложимите закони, ние, при никакви обстоятелства, няма да носим отговорност за никакви преки, косвени, особени, наказателни, инцидентни щети, наказателни обезщетения или последващи щети, или за каквито и да е щети от какъвто и да е характер, дори ако ние сме били предварително уведомени за възможността от възникване на такива щети, независимо дали това е извършено при действия съгласно договор, поради небрежност или на базата на каквато и да е друга теория, произтичаща от или във връзка с използването, невъзможността за използване или представянето на информацията, услугите, продуктите и материалите, предоставени от този сайт. Тези ограничения се прилагат независимо от каквото и да е неизпълнение на основната цел на което и да е ограничено удовлетворяване. За избягване на колебания, нищо от изложеното в настоящото не ограничава нашата отговорност по отношение на физически наранявания, предизвикани от прояви на небрежност.

Освобождаване от отговорност

Вие са съгласявате да ни освобождавате от отговорност, да ни защитавате и да предпазвате от вреди както нас, така и нашите ръководители, директори, служители, агенти, лицензианти и доставчици по отношение на всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително адвокатски хонорари и съдебни разноски в разумни размери, произтичащи в резултат на каквито и да е нарушения на тези Условия за използване или от всякакви действия, свързани с Вашия интернет акаунт (включително, но не ограничаващи се до небрежност или неправилно поведение), от Ваша страна или от страната на което и да е друго лице, осъществяващо достъп до Сайта, използвайки вашия интернет акаунт.

Връзки към други свързани уебсайтове

Когато получите достъп до други уебсайтове чрез уебсайта на „Ате Пласт“ ООД, той може да Ви отведе извън уебсайта на „Ате Пласт“ ООД. Ние не контролираме тези сайтове и вие осъществявате достъп до тях единствено на свой собствен риск. Също така, ние не даваме препоръки или одобрения за никои от продуктите или информацията, предлагани от тези сайтове, до които вие достигате чрез този Сайт. В такъв случай ние не поемаме отговорност за съдържанието, както и за продуктите или услугите, предлагани на този уебсайт, нито за последващи промени в  уебсайтовете на трети лица, към които предоставяме връзка.За да определите дали все още сте в този Сайт или сте се преместили на друг уебсайт проверявайте адреса на Единният ресурсен локатор (URL), показван в адресната лента на вашия браузър.

Събиране и обработка на лични даннищ

Ние  не събираме или обработваме лични данни чрез функционалните бисквитки използвани от Компанията.  Допълнителни лични данни се съхраняват, само ако доброволно ги предоставите. Защитата на информацията по време на обработката на Вашите лични данни е основен приоритет на „Ате Пласт“ ООД, следователно всички данни, събрани по време на Вашите посещения на нашия уебсайт са обработени в съотвествие със законодателството на Република България.

Промени на Уебсайта и на настоящите Условия за използване

Осигурявайки материалите в този Сайт, ние не поеме ангажимента, че те ще останат налични и на Ваше разположение. Ние имаме право да прекратяваме целия или която и да е част от този Сайт, по всяко време, без да ви уведомяваме. Ние си запазваме също и правото да променяме условията и уведомленията, съгласно които се предоставя този Сайт, като използването на Сайта от Ваша страна след извършването на всякакви такива промени ще се счита, че представлява съгласие от Ваша страна с тези, съответно променени Условия за ползване. Вие се съгласявате да преглеждате редовно тези Условия за ползване, за да проверявате дали те са били променени.

Прекратяване на това Споразумение

Настоящото Споразумение е валидно до прекратяването му от някоя от страните. Вие можете да прекратите това Споразумение по всяко време, като унищожите всички придобити от Сайта материали, заедно с цялата свързана с тях документация и всички копия и инсталации. "Ате Пласт" ООД има право да прекрати това Споразумение по всяко време и без изпращане на предизвестие до Вас ако, съгласно едноличната ни преценка, вие нарушавате което и да е от условията на това Споразумение. При прекратяване, Вие трябва да унищожите всички материали и да прекратите осъществяването на достъп до Сайта.

Други разпоредби

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение е незаконна, нищожна или недействителна, останалите разпоредби на Споразумението остават валидни. Това е цялото споразумение между Вас и "Ате Пласт" ООД по отношение на всички аспекти на използването на този Сайт от Ваша страна.