office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

Ате Пласт ООД изпълни проект по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икомоника” 2007-2013г. (2013-07-05)

Приоритетна ос 2:„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”

Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”

Операция 2.1.1: „Технологично обновление в предприятията”

Проект BG161PO003-2.1.13-0338.  „Повишаване на конкурентоспособността на Ате Пласт ООД” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и на националния бюджет на Република България

Ате Пласт ООД изпълни проект по Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икомоника” 2007-2013г., процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.  

На 05.07.2013г. Ате Пласт ООД приключи изпълнението на проект съгласно сключен Договор BG161PO003-2.1.13-0338-0001 от дата 05.07.2013г „Повишаване на конкурентоспособността на Ате Пласт ООД”.

Дата на публикуване: