office@ateplast.eu +359 42 616114
BG
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Канал за подаване на сигнали

Съгласно Заповед № 105/15.12.2023г.

Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., всяко физическо лице в публичния и частния сектор има право да подава сигнали или публично да оповестява нарушения на националното законодателство или на актовете на Европейския съюз, когато се застрашава и/или уврежда обществения интерес и се нарушава правото на ЕС, които нарушения са му станали известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебни задължения или в друг работен контекс. Спрямо тези лица, както и спрямо лицата свързани с тях, се прилагат определени мерки за осигуряване на защита, регламентирани в посочения по-горе закон, като забрана за ответни действия, обезщетяване на претърпени вреди, мерки за подкрепа, мерки за запазване на поверителността и самоличността, мерки за защита на личните данни и пр. Сигнал по  ЗЗЛПСПОИН може да се подава писмено или устно до служителя, отговарящ за тяхното разглеждане – Ивелина Петрова Андреева, намиращ се на адрес гр. Стара Загора кв. Индустриален 14Б, в базата на дружеството.

1.Писмени сигнали се подават чрез:
- попълване на формуляр по утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД), който може да изтеглите тук;
- писмено изявление, представено на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;
- попълнен формуляр или писмено изявление, изпратено с пощенска пратка на адресите на дружеството в гр. Стара Загора, кв. Индустриален 14Б или Индустриална зона Загоре, ул. Полимерна 4, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
- писмо по електронната поща на адрес - ivelina.andreeva@ateplast.eu

2.Устни сигнали се подават чрез телефон 0895577553 или друга система за гласови съобщения на същия номер, както и чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, по искане на сигнализиращото лице в уговорен между тях подходящ срок. Подаденият от Вас устен сигнал ще бъде документиран от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез попълване на утвърдения от  КЗЛД формуляр за подаване и регистриране на сигнали, върху който ще Ви бъде предложено да се подпишете ако желаете, след като Ви бъде дадена възможност да го
проверите, да го коригирате и съответно да се съгласите със съдържанието на формуляра. Следва да се попълнят всички данни във формуляра.

3.Към сигналите могат да се прилагат всякакви източници на информация в подкрепа изложените в тях твърдения, както и могат да се посочват на документи и лица, които биха могли да потвърдят сигнала.

4.В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията на закона, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

5.Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години, а образуваното производство се прекратява за маловажни случаи без нужда от предприемане на допълнителни действия; по подаден повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация; а когато има извършено престъпление, сигналът и преписката към него се изпращат в прокуратурата.

6.Правата, предоставени на физическите лица по ЗЗЛПСПОИН не могат да бъдат ограничавани, и този закон не засяга правото на работниците и служителите да се консултират със своите представителни и синдикални организации, както и с представители по чл.7 ал.2 от КТ. Законът не ограничава и правото на независимост на  представителните органи на работниците и служителите, както и правото им да сключват колективни трудови договори.

7.Всяко лице може да избере начин на сигнализиране по свое усмотрение и с оглед фактическата обстановка по чл.11 от ЗЗЛПСПОИН, като избере да сигнализира чрез един от каналите, или чрез комбинация от два канала, или и пък и чрез трите начина на сигнализиране, уредени в закона – канал за вътрешно подаване на сигнали, канала за външно подаване на сигнали и публично оповестяване на информация.

8.Правилата за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях по ЗЗЛПСПОИН могат да бъдат прочетени по-долу:

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

и за последващи действия по тях по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Утвърдени със Заповед № 105/15.12.2023 г.

Чл.1. С тези правила се уреждат условията и редът за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).
Чл.2. Със заповед на управителя се определя служител, който да отговаря за разглеждане на сигналите, подадени по реда на ЗЗЛПСПОИН.
Чл.3.(1) Служителят по чл. 2 качва и поддържа на интернет страницата на дружеството актуална информация по чл. 12, ал. 4 от ЗЗЛПСПОИН.
(2) Информацията по ал.1 се поставя от служителя по чл.2 и на видно място в офисите и работните места във всеки един завод на дружеството.
Чл.4. Производството по разглеждане на сигнали започва с постъпване в на сигнал при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН и се води от определения по чл.2 служител при стриктно спазване на правилата на закона.
Чл.5.(1) В дружеството е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали, който се управлява по начин, гарантиращ пълнотата, целостта и поверителността на информацията, която се съхранява на траен носител, като се възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.
(2) Сигналите се подават писмено, включително чрез електронна поща, или устно до служителя по чл. 2, отговарящ за тяхното разглеждане.
(3) Писмени сигнали се подават чрез:
• попълване на формуляр по утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД);

• писмено изявление, представено на длъжностното лице по чл.2;

• попълнен формуляр или писмено изявление, изпратено с пощенска пратка на адресите на дружеството в гр. Стара Загора кв. Индустриален 14Б или Индустриална зона Загоре, ул. Полимерна 4, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по
ЗЗЛПСПОИН“;

• писмо по електронната поща на адрес ivelina.andreeva@ateplast.eu;


(4) Утвърденият от КЗЛД формуляр е задължителен за служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала. Формулярът не е задължителен за сигнализиращите лица, които могат да го ползват при желание от тяхна страна или ако считат, че ги улеснява при подаването на сигнала. Ако сигнализиращо лице подаде сигнал във форма, различна от утвърдения от КЗЛД формуляр, служителят, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала, е длъжен да въведе информацията от сигнала в утвърдения формуляр.
(5) Пощенската пратка, изпратена по реда на ал.3 се предава незабавно на служителя по чл.2 с опис, без да бъде отваряна. При отварянето на пратката се съставя протокол с подробно описание на съдържанието й, който протокол става неразделна част от
преписката по сигнала.
(6) Достъп до съдържанието на посочената в ал.3 електронна поща е предоставен единствено и само на служителя по чл. 2.
(7) Устни сигнали се подават чрез телефон 0895577553 или друга система за гласови съобщения на същия номер, ползвани единствено и само от служителя по чл. 2, както и чрез лична среща със служителя по искане на сигнализиращото лице в уговорен между тях подходящ срок.
(8) При спазване на разпоредбата на чл. 15 ал.2 от ЗЗЛПСПОИН устният сигнал се документира от служителя по чл.2 чрез попълване на утвърдения от КЗЛД формуляр за подаване и регистриране на сигнали, като на подаващия сигнала се предлага да го подпише ако желае.
(9) Към сигналите могат да се прилагат всякакви източници на информация в подкрепа изложените в тях твърдения, както и могат да се посочват документи и лица, които биха могли да потвърдят сигнала.
Чл.6. В случай че сигнал за нарушения на българското законодателство в областите, посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН, или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз, попадне при служител, различен от служителя по чл.2, на
получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без намеси и изменения, на служителя, който отговаря
за разглеждането на сигнали.
Чл.7.(1) В дружеството се създава и поддържа електронен/хартиен Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН по утвърден от КЗЛД образец. Регистърът не е публичен.
(2) Регистърът се води от служителя по чл.2 в специално създадена за целта електронна/хартиена папка, находяща се на/в адрес гр. Стара Загора, кв. Индустриален 14Б в базата на дружеството и компютър инв. № 9206000441. Достъп до регистъра има само служителят по чл. 2.
(3) Редът за воденето на регистъра се определя с акт на управителя на дружеството съобразно Наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН.
Чл.8.(1) Електронните документи по сигнали се обработват и съхраняват, организирани в специално създадени за целта електронни папки.
(2) Документите на хартиен носител по сигнали се съхраняват от служителя по чл. 2, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност.
(3) Нови документи, касаещи подаден вече сигнал, подлежат на регистриране под същия номер.
(4) Работата с документи по сигнали се осъществява при стриктно спазване на правилата за защита на личните данни.
Чл.9. (1) След получаване на сигнала, служителят по чл.2 предприема действия за генериране на Уникален идентификационен номер (УИН) и за регистриране на сигнала в Регистъра по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН. УИН се получава незабавно след получаването на сигнал, постъпил в рамките на работното време на задължения субект. За сигнали, получени след края на работното време на задължения субект, УИН се получава в първия работен ден, следващ постъпването на сигнала.
(2) С УИН се регистрират всички подадени сигнали, включително:

• анонимни сигнали;
• сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години;
• сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН;
• сигнали за нарушения, чието съдържанието не дава основание да се приемат за правдоподобни;
• сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти;
• сигнали за нарушения, подлежащи на докладване по специална нормативна уредба;
• сигнали за нарушения, които вече са констатирани от вътрешно звено на задължения субект (напр. вътрешен одит или инспекторат), независимо дали са предприети действия по отстраняването им.
като полученият УИН се отразява в регистъра по чл.18 от закона.
(3) Преценката дали сигналът попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и дали отговаря на условията и реда за разглеждането му по този закон се прави след получаването на УИН и след регистрацията на сигнала в Регистъра на вътрешния канал.
(4) В 7-дневен срок от получаването на сигнала служителят по чл.2 извършва проверка за редовност и потвърждава получаването му, като на сигнализиращото лице се предоставя информация за УИН и дата на регистриране на сигнала.
(5) Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл.15 ал.2 от закона, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала.
(6) Ако нередностите по сигнала не бъдат отстранени в срока по ал.3, служителят по чл.2 изготвя доклад, след което връща сигнала на сигнализиращото лице заедно с приложенията към него.
Чл.10. Всеки сигнал се проверява от служителя по чл.2 освен за допустимост и достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали,
които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Чл.11. В случай, че сигналът подлежи на разглеждане при спазване на изискванията на чл.16 от ЗЗЛПСПОИН служителят по чл.2 предприема съответните последващи действия по чл.17 от закона, като документира всяко свое действие в хода на работата по сигнала.
Чл.12.(1) За защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, достъп до тях се предоставя единствено и само на служителите, на които тези данни са необходими за изпълнение на служебните им задължения.
(2) Предаването на данни и позоваването на обстоятелства не може да разкрива по никакъв начин, пряко или косвено, самоличността на сигнализиращото лице, както и да създава дори предположение за неговата самоличност.
Чл.13. Документите, достъп до които се предоставя в хода на работата по сигнала на трети лица с оглед тяхната компетентност, не трябва да съдържат данни или информация относно сигнализиращото лице или всякаква друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае или предположи неговата самоличност.
Чл.14. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.
Чл.15. Всяко обработване на лични данни, включително обмен или предаване на лични данни от компетентните органи, се извършва при спазване на националните и международни правила за това.
Чл.16. Служителят по чл.2 е длъжен да подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред, включително при наличие на техническа възможност чрез установяване на пряка връзка между регистъра на дружеството и регистъра, воден от националния орган за външно подаване на сигнали.
&.1. Настоящите правила влизат в сила от 15.12.2023 г. и се публикуват на интернет страницата на дружеството. Правилата подлежат на преглед и анализ с цел актуализация най-малко веднъж на всеки три години.
&.2. Заповедта на управителя по чл.7 ал.6 от настоящите правила се издава след приемането на Наредба по чл.19 ал.1 т.1 от ЗЗЛПСПОИН.

&.3. За неуредените въпроси в настоящите правила се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН

Дата на публикуване: